Algemene voorwaarde

Ondernemingsgegevens


Lindsay serré ( changethingsgrowhealthy )

Heidestraat 6

3560 Lummen

België

Info.ctgh@gmail.com
0498/81.57.60

BE0744.545.472


Artikel 1: Algemene bepalingen


De website van Lindsay Serré, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Heidestraat 6, 3560 Lummen , BTW BE 0744 545 472, RPR Hasselt, (hierna 'Changethingsgrowhealthy') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen via de website www.valentus.com .

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van Changethingsgrowhealthy

 moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Changethingsgrowhealthy aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, maar varieëren constant door de koers Euro – Dollar.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Kijk op : https://www.valentus.com/htdocs/policiesAndProcedures/policiesAndProcedures.pdf?2


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Changethingsgrowhealthy niet. Changethingsgrowhealthy

 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Changethingsgrowhealthy is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst of te kijken op de verkoopsite : www.valentus.com .


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Changethingsgrowhealthy.

Changethingsgrowhealthy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Alle aankopen gebeuren niet rechtstreeks op de website van Changethingsgrowhealthy maar via de website van Valentus                         ( www.valentus.com ).

Hierdoor gelden ook alle regels ivbm Levering, Retournering,Termijn van gebruik, Privacybeleid,  Cookies en alle andere regels dan ook van de website van Valentus ( www.valentus.com ).

Nadat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd, kan de klant overgaan tot de betaling van de goederen.

Indien de betaling voldaan is, zal de bestelling in behandeling genomen worden, en verzonden worden naar de Klant.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via Visa

  • via Bpaid kaart

  • via Master card


 

Changethingsgrowhealthy of Valentus is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Alle informatie betreffende levering en uitvoering van de overeenkomst is terug te vinden op de website van de verkoper, zijnde Valentus, op www.valentus.com .

 

Artikelen besteld via de webshop van Valentus kunnen geleverd worden in België

 

De levering gebeurt door Valentus.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Tijden kunnen varieëren door onvoorziene omstandigheden. Meer info betreffende levertijd vind je terug op : https://www.valentus.com/htdocs/policiesAndProcedures/policiesAndProcedures.pdf?2

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Valentus binnen de 7 dagen.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Valentus was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Changethingsgrowhealthy en dus Valentus .

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Changethingsgrowhealthy of Valentus te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Changethingsgrowhealthy of dus valentus.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag  van de sluiting van de overeenkomst

 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Valentus, 4325 W Commercial Way, Suite G, Salt Lake City, UT USA 84104, support@valentus.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Valentus heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Valentus, 4325 W Commercial Way, Suite G, Salt Lake City, UT USA 84104. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Changethingsgrowhealthy, en dus Valentus, zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Valentus geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Changethingsgrowhealthy geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Deze zijn niet van toepassing op changethingsgrowhealhy of valentus daar de wettelijke garantie enkel voor de verkoop van roerende lichamelijke zaken geld.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van changethingsgrowhealhy is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 81 57 60, via e-mail op info.ctgh@gmail.com of per post op het volgende adres changethingsgrowhealhy, Heidestraat 6, 3560 Lummen, info.ctgh@gmail.com . of bij Valentus op het e-mail adres support@valentus.com of per post op het volgende adres Valentus, 3900 W. 53e St. , Sioux Falls, SD 57106, Verenigde Staten.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover changethingsgrowhealhy of Valentus beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt changethingsgrowhealhy en Valentus zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, changethingsgrowhealhy en Valentus respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. Indien door u aangegeven, kunnen deze gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan changethingsgrowhealhy, Heidestraat 6, 3560 Lummen, info.ctgh@gmail.com . of bij Valentus op het e-mail adres support@valentus.com of per post op het volgende adres Valentus, 3900 W. 53e St. , Sioux Falls, SD 57106, Verenigde Staten, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot changethingsgrowhealhy, Heidestraat 6, 3560 Lummen, info.ctgh@gmail.com . of bij Valentus op het e-mail adres support@valentus.com of per post op het volgende adres Valentus, 3900 W. 53e St. , Sioux Falls, SD 57106, Verenigde Staten.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, changethingsgrowhealhy  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
changethingsgrowhealhy houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info.ctgh@gmail.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

[…] ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door changethingsgrowhealhy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van changethingsgrowhealhy en Valentus. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan changethingsgrowhealhy, Heidestraat 6, 3560 Lummen, info.ctgh@gmail.com . of bij Valentus op het e-mail adres support@valentus.com of per post op het volgende adres Valentus, 3900 W. 53e St. , Sioux Falls, SD 57106, Verenigde Staten :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.